Items tagged with ONVERDRAAGZAAMHEID

Bach Bloesem Beech / Beuk

Beech

Intolerant, streng, cynisch, arrogant en kritisch veroordelen.

Nieuwsbrief